Regulamin


Regulamin serwisu internetowego dokumentybudowlane.pl

§1

Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania, a także prawa i obowiązki Użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy serwisu internetowego zapewniającego wsparcie dla przedsiębiorców, a znajdującego się pod adresem www.dokumentybudowlane.pl.

§2

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

1)Aplikacja – aplikacja internetowa umożliwiająca Użytkownikom intuicyjne tworzenie dokumentów w tym: umowy o roboty budowlane, aneksy do umów o roboty budowlane, zlecenia robót dodatkowych, harmonogramy robót budowlanych, gwarancje, protokoły przekazania budowy, protokoły odbioru robót, protokoły odbioru końcowego, faktury VAT, faktury proforma, faktury zaliczkowe, faktury korygujące, druki kp, druki kw, noty korygujące - w oparciu o udostępnione wzory. Aplikacja jest dostępna pod adresem: http://www.dokumentybudowlane.pl

2)Cennik – wykaz obowiązujących opłat netto/brutto za korzystanie z poszczególnych pakietów w ramach Aplikacji opublikowany na stronie internetowej: http://www.dokumentybudowlane.pl/p/cennik

3)Dokument – edytowalny, czytelny, możliwy do pobrania i wydrukowania wzór dokumentu udostępniony Użytkownikowi w ramach Aplikacji;

4)Hasło – stworzony przez Użytkownika ciąg minimum 6 (sześciu) znaków zawierających w sobie duże i małe litery oraz cyfry, używany do zabezpieczenia dostępu do Aplikacji;

5)Login/Nazwa użytkownika – adres e-mail Użytkownika, używany przy korzystaniu z Aplikacji;

6)Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;

7)Serwis – należący do Usługowdawcy serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.dokumentybudowlane.pl, umożliwiający korzystanie z Aplikacji;

8)Specjalista – osoba, z którą Użytkownik kontaktuje się za pośrednictwem infolini celem uzyskania wsparcia w zakresie funkcjonalności Aplikacji.

9)Usługi – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które dzielą się na:

a)Usługi Informatyczne – polegające na udostępnieniu przez Usługodawcę Aplikacji;

b)Usługi Informacyjne – polegające na udostępnianiu w Serwisie informacji;

10)Usługodawca – Natalia Cholewa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą dokumentybudowlane.pl Natalia Cholewa z siedzibą w Knurowie (44-196) przy ul. Wiosennej 2, NIP: 9691481000, REGON: 241972038.

11)Użytkownik/Usługobiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego korzystający z Aplikacji. W przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną to korzystanie z Aplikacji musi być związane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. osoba nie będąca jednocześnie konsumentem).

§3

Funkcjonalność Aplikacji

1.Aplikacja dostępna pod adresem www.dokumentybudowlane.pl umożliwia Użytkownikowi tworzenie Dokumentów, których katalog zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w tym:

a.tworzenie i zarządzanie bazą stworzonych przez Użytkownika Dokumentów,

b.tworzenie i zarządzanie bazą przedmiotów umów przez Użytkownika stworzonych w ramach Aplikacji,

c.tworzenie i zarządzanie bazą kontrahentów.

2.Aplikacja zapewnia Użytkownikowi możliwość automatycznego uzupełnienia danych drugiej strony umowy przy redagowaniu umów poprzez dostęp do jawnej i powszechnej wyszukiwarki przedsiębiorców wpisanych do rejestru REGON (dostępnej na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl/regon/). Użytkownik może zatem wpisać jedynie NIP drugiej strony umowy, a pozostałe pola z jego danymi zostaną automatycznie uzupełnione w oparciu o dane znajdujące się w rejestrze REGON.

3.Pomoc w korzystaniu z Aplikacji zapewniają umieszczone w niej wskazówki, a także kontakt ze Specjalistą dostępnym pod numerem infolinii: 801 88 99 05

4.W ramach Serwisu bądź Aplikacji mogą być eksponowane reklamy oraz inne materiały promocyjne, pochodzące od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących.

§4

Korzystanie z Aplikacji

1. Aby móc korzystać z Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest zarejestrować się do Aplikacji za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem www.dokumentybudowlane.pl, podać swój adres e-mail oraz stworzyć sześcioznakowe Hasło. Pomyślne przeprowadzenie powyższych czynności umożliwia pierwsze skorzystanie z Aplikacji i uzyskanie dostępu do Aplikacji w ramach jednego z dostępnych Pakietów.

1. Użytkownik może korzystać z Aplikacji w ramach następujących Pakietów:

a. pakiet Testowy (Darmowy), w ramach którego Użytkownik przez okres 60 dni otrzymuje bezpłatny dostęp do wszystkich Dokumentów wskazanych w załączniku do Regulaminu, wraz z możliwością ich redagowania, edytowania, usuwania, pobierania oraz drukowania. Skorzystanie z tego pakietu jest możliwe przez jednego Użytkownika tylko jeden raz.

b. pakiet Premium (Odpłatny), w ramach którego Użytkownik otrzymuje roczny (365 dni) dostęp do wszystkich Dokumentów wskazanych w załączniku do niniejszego Regulaminu, wraz z możliwością ich redagowania, edytowania, usuwania, pobierania oraz drukowania.

2. Umowa o świadczenie Usługi Informatycznej zostaje zawarta w momencie pierwszego skorzystania przez Użytkownika z Aplikacji, jednakże w przypadku wyboru Pakietu Premium, o którym mowa ust. 2 b) Umowa zostaje zawarta pod warunkiem uiszczenia opłaty wskazanej w Cenniku, z tym że:

a. w przypadku wyboru opcji wpłaty na rachunek bankowy – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Usługodawcy,

b. przy płatności szybkim przelewem internetowym (Przelewy24) - po otrzymaniu przez Usługodawcę z systemu operatora płatności informacji o jej realizacji.

Koszty związane z realizacją płatności ponosi Użytkownik.

3. Usługodawca po otrzymaniu opłaty wskazanej w Cenniku wysyła na adres email Użytkownika za pośrednictwem adresu email faktury@dokumentybudowlane.pl czytelną fakturę VAT w wersji elektronicznej, zapewniając o jej autentyczności i integralności w rozumieniu § 2 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. 2012, poz. 1528).

4. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości zaznacza się, że Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłat, które uiścił w oparciu o Regulamin i Cennik, chyba że z postanowień Regulaminu bądź oddzielnych ustaleń Usługodawcy i Użytkownika wynika wyraźnie inaczej.

5. W przypadku wykorzystania przez Użytkownika dostępu do któregokolwiek z Pakietów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu (wygaśnięcie Umowy oświadczenie Usługi Informatycznej) Użytkownik może przez okres 14 dni pobierać dokumenty stworzone w ramach Aplikacji. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dostęp do Aplikacji zostaje zablokowany.

6. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usług w ramach któregokolwiek z pakietów przewidzianych w niniejszym paragrafie jest zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu bez uwag. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza również akceptację przez Użytkownika określonego powyżej sposobu przesyłania faktur w rozumieniu § 3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. 2012, poz. 1528).

§5

Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usług

1.Umowa o świadczenie Usługi Informatycznej zostaje zawarta w momencie pierwszego skorzystania przez Użytkownika z Aplikacji w zależności od pakietu:

a.na czas określony wynoszący 60 dni w przypadku pakietu Testowego o którym mowa w § 4 ust. 2 lit. a;

b.na czas określony wynoszący rok, pod warunkiem opłacenia pakietu Premium, o których mowa w § 4 ust. 2 lit. b.

2.Umowa o świadczenie Usługi Informacyjnej zostaje z zawarta w momencie wprowadzenia do przeglądarki internetowej adresu URL Serwisu internetowego, a rozwiązana w momencie zakończenia przeglądania stron Serwisu.

§6

Obowiązki Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis

1.Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie procesu tworzenia Loginu i Hasła prawdziwych danych osobowych i kontaktowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi Informatycznej, a także do aktualizacji powyższych danych. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej określonego obowiązku.

2.Użytkownik dla ochrony swoich interesów powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Aplikacji. W przypadku, gdy Użytkownik utraci te dane, możliwe jest odzyskanie Loginu i wygenerowanie nowego Hasła za pośrednictwem opcji Zapomniałem hasła. Po wybraniu tej opcji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Serwis.

3.Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis zobowiązani są do korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązani są szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.

4.Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu i Aplikacji treści.

5.Usługodawcy względem Użytkownika przysługuje prawo do zawieszenia bądź pozbawienia dostępu do Aplikacji w przypadku, gdy Użytkownik wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie bądź Aplikacji lub jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Serwisu bądź Aplikacji.

§7

Odpowiedzialność Usługodawcy

1.Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza, że użytkownik przyjmuję do wiadomości, że Aplikacja stanowi jedynie wsparcie dla prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej i tym samym Usługodawca nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w Dokumentach przez Użytkownika ustalenia handlowe takie jak np. ceny, terminy i sposoby płatności, terminy wykonania zobowiązań czy wysokość kar umownych. Wszystkie w/w elementy umieszczone w Dokumentach mają charakter niewiążących i edytowalnych propozycji.

2.Usługodawca zapewnia, że udostępnione za pośrednictwem Aplikacji Dokumenty odpowiadają pod względem formalnym przepisom prawa polskiego.

3.Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej.

4.Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu bądź Aplikacji. Zaprzestanie świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 24 h w miesiącu nie rodzi po stronie Usługodawcy żadnej odpowiedzialności. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 48 h w danym miesiącu, Użytkownik będzie uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia za dany miesiąc wskazanego w Cenniku o kwotę 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą godzinę ponad wymiar czasowy wskazany powyżej. Powyższe wyczerpuje roszczenia Użytkownika do Usługodawcy z tego tytułu.

5.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość czy rzetelność danych kontrahenta uzyskanych przez Użytkownika przy wykorzystaniu funkcjonalności Aplikacji.

6.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis.

7.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Aplikacji.

8.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu bądź Aplikacji, oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.

9.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Serwisie bądź Aplikacji, czy też rozsyłanych Użytkownikom, w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług reklamowych

10.Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika bądź inna osobę odwiedzającą Serwis w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa oraz w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§8

Ochrona praw własności intelektualnej oraz licencja

1.Wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie oraz Aplikacji, jak również sama Aplikacja stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z czym korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.

2.Z ochrony wskazanej w ust. 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone w Serwisie oraz w Aplikacji.

3.Korzystanie z Serwisu oraz Aplikacji przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Serwis nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów, prócz wskazanych w niniejszym Regulaminie.

4.Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu bądź Aplikacji w całości lub części a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie.

5.Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego oraz Aplikacji wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

6.Usługodawca udziela Użytkownikowi Aplikacji niezbywalnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji, bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji), na korzystanie z treści udostępnionych w ramach Aplikacji do celów działalności prowadzonej przez Użytkownika.

7.Licencja zostaje udzielona na czas na jaki została zawarta Umowa o świadczenie Usługi informatycznej. Udzielenie licencji następuje w momencie udostępnienia Użytkownikowi końcowych wersji treści wprowadzonych lub utworzonych w ramach świadczonej Usługi.

8.Licencja wygasa, jeśli Klient dopuści się naruszenia swoich obowiązków wynikających z umowy o świadczenie Usługi lub Regulaminu. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy Użytkownik korzysta z treści w sposób wykraczający poza zakres dozwolonego korzystania bądź narusza inne postanowienia mające na celu ochronę przed nieupoważnionym korzystaniem.

9.Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Usługodawca wskazuje, że udzielenie licencji i jej zakres ma na celu umożliwienie Użytkownikowi korzystanie z treści utworzonych w ramach Usługi do własnych celów prowadzonej działalności przez Klienta. Oznacza to, że poza tym zakresem Użytkownik nie jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy treści.

§9

Prawo do korzystania z oznaczeń Usługodawcy

1.Usługodawca przyznaje Usługobiorcy niewyłączne, nieprzenoszalne i nieograniczone czasowo prawo do korzystania z oznaczenia słownego i graficznego „dokumentybudowlane.pl”, w ten sposób, że Usługobiorca może posługiwać się stworzonymi w ramach Aplikacji dokumentami, które będą opatrzone tym oznaczeniem.

2.Prawo do korzystania z oznaczenia słownego i graficznego „dokumentybudowlane.pl” przysługuje wyłącznie w ramach jednego dostępu do Usługi informatycznej i jedynie w zakresie w jakim Usługobiorca korzysta z Usługi informatycznej w ramach Aplikacji.

3.Na każde żądanie Usługodawcy, Usługobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z oznaczeń, w szczególności do usunięcia ich z dokumentów.

§10

Dane osobowe

1.Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz innymi właściwymi przepisami.

2.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz Aplikacji jest Usługodawca.

3.Celem zbierania danych osobowych przez administratora jest:

a.nawiązanie, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą i Usługobiorcą lpolegającego na świadczeniu przez Usługodawcę Usługi informacyjnej oraz Usługi Informatycznej;

b.marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych - w przypadku wyrażenie przez Użytkownika zgody.

4.Podanie danych osobowych jest dobrowolne zaś Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo do ich edycji i żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane te są niezbędne do świadczenia Usługi Informatycznej, a Użytkownik zażądał zaprzestania ich przetwarzania, wówczas takie żądane traktowane jest jako oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi Informatycznej.

5.Wszelkie dane osobowe udostępnione Usługodawcy są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

6.Usługodawca podejmuje wszelkie działania techniczne niezbędne do ochrony danych wprowadzonych do Aplikacji.

7.Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkownika przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

§11

Polityka prywatności (Cookies)

1.W ramach świadczenia Usług Usługodawca bądź podmioty przez niego upoważnione są uprawnione do zbierania i przetwarzania danych niezbędnych do świadczenia Usług, niebędących jednak danymi osobowymi.

2.Usługodawca oświadcza, że gromadzi informacje o osobach odwiedzających Serwis czy korzystających z Aplikacji wyłącznie na swoje potrzeby, a udostępnianie tychże osobom trzecim możliwe jest tylko, gdy:

a.wymagają tego przepisy prawa;

b.w celu świadczenia Usług i po uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika.

3.Usługodawca oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis pozwala na jego identyfikację celem usprawnienia korzystania z Serwisu oraz umożliwienia korzystania z Aplikacji, gdyż akceptowanie plików cookies na komputerze Użytkownika umożliwia do niej dostęp, tj. jest niezbędne do dostarczenia Użytkownikowi Usługi Informatycznej.

4.Każda osoba odwiedzająca serwis może poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale usunąć. Umożliwienie przeglądarce zapisywania na komputerze plików cookies oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na takie zapisywanie.

5.Usługodawca zapewnia, że zapisywanie na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w jej komputerze czy oprogramowaniu.

6.Usługodawca zastrzega sobie prawo do sporządzania statystyk charakteryzujących populację Użytkowników bądź innych osób odwiedzających Serwis.

§12

Wymagania techniczne

1.Do korzystania z Serwisu koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu spełnia wymogi W3C.org, tzn. Mozilla Firefox w wersji 26.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 23 i wyższej, Google Chrome w wersji 29 i wyższej, Safari 6 i wyższej) oraz włączona w przeglądarce obsługa plików cookies. Do korzystania z Aplikacji, konieczne jest zapewnienie wymagań określonych w zdaniu poprzedzającym oraz posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail).

2.Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis są zobowiązani zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie oraz konieczne oprogramowanie.

§13

Postępowanie reklamacyjne

1.Wszelkie ewentualne reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Informacyjnej lub usługi Informatycznej Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis winni zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@dokumentybudowlane.pl, pod rygorem ich nieuwzględnienia.

2.Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, w szczególności rodzaj i daty wystąpienia nieprawidłowości, a nadto imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis.

3.Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.

4.Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres email podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub na adres pocztowy wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§14

Postanowienia końcowe

1.Strony są zobowiązane traktować jako poufne wszelkie udzielone wzajemnie informacje i dokumenty dotyczące świadczonej Usługi i treści objętych ochroną Prawa Autorskiego oraz nałożyć takie zobowiązanie poufności na wszystkie osoby mające styczność z nimi.

2.Umowy o świadczenie Usługi Informacyjnej oraz Usługi Informatycznej zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

3.Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Strony zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5.Wszelkie ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

6.Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie i może zostać w każdym momencie zapisana na nośniku bądź wydrukowana.

7.Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i Cennika, przy czym zmiany Cennika nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych.

8.Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 marca 2016 r.


Załącznik nr 1 do Regulaminu serwisu internetowego dokumentybudowlane.pl

Lista Dokumentów dostępnych w ramach Aplikacji:

1.Protokół przekazania budowy,

2.Protokół odbioru robót budowlanych,

3.Protokół odbioru końcowego,

4.Umowa o roboty budowlane,

5.Aneksy do umów o roboty budowlane,

6.Zlecenia robót dodatkowych,

7.Harmonogramy wykonania robót budowlanych,

8.Dokumenty gwarancji,

9.Faktury VAT,

10.Faktury proforma,

11.Faktury zaliczkowe

12.Faktury korygujące,

13.Druki kp,

14.Druki kw,

15.Noty korygujące.